Edutalk.vn và giáo viên có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ học viên những vấn đề liên quan đến khóa học được cung cấp trên Edutalk.vn. Các khiếu nại của học viên liên quan đến việc cung cấp, tham gia khóa học do Edutalk.vn chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Edutalk.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Edutalk.vn.

Học viên có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với giáo viên

Học viên có thể khiếu nại về khóa học với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Trong trường hợp này, giáo viên có trách nhiệm giải quyết và trả lời khiếu nại của học viên.

Cách 2: Khiếu nại với Edutalk.vn

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI TẠI EDUTALK.vn ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ SAU:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Học viên phản hồi với Edutalk.vn ngay sau khi buổi học kết thúc bằng một trong các cách sau:

Thời hạn để Edutalk.vn tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày tham gia khóa học hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Edutalk.vn sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Edutalk.vn cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Bước 3: Phản hồi khiếu nại

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Edutalk.vn về khiếu nại, giáo viên phải chủ động phối hợp với Edutalk.vn để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Edutalk.vn hoặc ủy quyền cho Edutalk.vn thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Sau khi giáo viên và học viên đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, giáo viên có trách nhiệm thông báo lại cho Edutalk.vn.

(**) LƯU Ý:

  • Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Giáo viên đã được Edutalk.vn cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Edutalk.vn sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.
  • Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của giáo viên, thì Edutalk.vn có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.
  • Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Edutalk.vn sẽ phối hợp với giáo viên để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Các bên bao gồm giáo viên và học viên có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Giáo viên phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Edutalk.vn sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa giáo viên và học viên. Edutalk.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến học viên và giáo viên nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Edutalk.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của học viên. Vì vậy, đề nghị giáo viên nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, cũng như có những hành vi phù hợp đối với học viên. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không