• Việc thanh toán trực tiếp và không thông qua Edutalk.vn là hình thức vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Edutalk.vn. Học viên có quyền từ chối và thông báo ngay cho Bộ phận CSKH của Edutalk.vn để được can thiệp kịp thời.
  • Giáo viên có thể bị ngưng hợp tác với Edutalk.vn trong trường hợp này.
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không